Obchodné podmienky

Obchodné podmienky

Všeobecné obchodné  podmienky predaja Well automation s.r.o. pre podnikateľov

 

I. Rozsah platnosti

 

1.1. Tieto všeobecné obchodné podmienky predaja (ďalej len „obchodné podmienky“) spoločnosti Well automation s.r.o. (ďalej len „predávajúci“) definujú v súlade ustanovením § 273 a nasl. Obchodného zákonníka v platnom znení (ďalej len „obchodný zákonník) vzájomné práva a povinnosti zmluvných strán vzniknuté na základe kúpnej zmluvy, uzatvárané medzi predávajúcim a inými osobami, ktoré jednajú pri objednávaní tovaru v rámci svojej podnikateľskej činnosti alebo v rámci svojho samostatného výkonu povolania (ďalej len „kupujúci“).

1.2. Obchodné podmienky sa nevzťahujú na prípady, kedy osoba, ktorá má v úmysle nakúpiť tovar od predávajúceho, je spotrebiteľom v zmysle § 52 a nasl. Občianskeho zákonníka v platnom znení.

1.3. Ustanovenia obchodných podmienok sú neoddeliteľnou súčasťou každej kúpnej zmluvy.

1.4. Odchýlky od všeobecných dodacích podmienok sú platné len v tom prípade, ak sú písomne predávajúcim potvrdené (napr. v zmluve). Odlišné dojednania v kúpnej zmluve majú prednosť pred ustanoveniami týchto obchodných podmienok.

1.5. Znenie obchodných podmienok je predávajúci oprávnený meniť či doplňovať. Týmto ustanovením nie sú dotknuté práva a povinnosti vzniknuté v súlade s existujúcimi obchodnými podmienkami.

 

 

II. Ponuka a Objednávka

 

2.1 Ponuky predávajúceho sú nezáväzné a môžu byť kedykoľvek zmenené bez predchádzajúceho upozornenia.

2.2 Pre všetky objednávky je potrebné vyjadrenie predávajúceho, ich platnosť musí byť písomne potvrdená kupujúcim.

2.3 Zmluvy medzi kupujúcim a predávajúcim sú uzatvorené písomným prijatím zo strany predávajúceho a riadia sa týmito obchodnými podmienkami. Objednaním tovaru kupujúci záväzne vyhlasuje, že chce objednaný tovar zakúpiť.

2.4 Objednávka od kupujúceho musí  byť písomná a musí  obsahovať

 

identifikáciu kupujúceho: názov, IČO, IČ DPH, fakturačná adresa, meno objednávajúceho

objednávací kód tovaru predávajúceho (Well automation), popis tovaru,

množstvá objednávaného tovaru, podľa jednotlivých druhov,

jednotkové kúpne ceny  jednotlivých druhov tovaru

požadovaný termín plnenia -dodávky tovaru,

miesto plnenia, pokiaľ je iné ako adresa kupujúceho

 

2.5 Objednávky tovarov – produktov nemôže kupujúci zmeniť, zrušiť alebo zmeniť naplánovanie ich dodávok bez súhlasu predávajúceho. Predávajúci si vyhradzuje právo prideľovať predaj produktov medzi svojich zákazníkov.

2.6 Všetky informácie o tovare umiestnenom v on-line obchode sú informatívneho charakteru a nepredstavujú návrh dodať tento tovar. Uvedené sa týka predovšetkým vyobrazenia tovaru, predpokladaných termínov doručenia a dostupnosti tovaru. Predávajúci nie je povinný uzatvoriť kúpnu zmluvu ohľadne takto umiestneného tovaru v on-line obchode. Predávajúci je oprávnený ponúkaný sortiment tovaru ľubovoľne meniť a ukončiť predaj tovaru bez predchádzajúceho upozornenia či informácie.

2.7 Minimálna hodnota objednávky je 20,- EUR bez DPH. Pri objednávke pod 20 EUR bez DPH účtujeme manipulačný poplatok vo výške 2,70 EUR bez DPH. Poplatok neplatí pri doobjednaní, ak je u nás ešte nevybavená objednávka.

2.8 Kupujúci je upozorňovaný, že údaje prezentovaného tovaru na nákupnom portáli ( najmä dostupnosť, cena, veľkosť, zásoby ) nie sú aktualizované informačným, skladovým systémom a ľudskými zdrojmi predávajúceho nepretržite a v každom okamihu. Zmeny v skladových zásobách sú v informačnom systéme predávajúceho aktualizované až s určitým časovým odstupom s prihliadnutím na technické možnosti. Z tohto dôvodu nemusia byť údaje ohľadne tovaru na nákupnom portáli vždy správne a úplné v porovnaní so skutočným stavom. Kupujúci taktiež berie na vedomie, že údaj „dostupnosť“ zobrazený pri tovarovej položke na nákupnom portáli nie je možné interpretovať ako lehotu pre dodanie tovaru predávajúcim. Uvedená dostupnosť tovaru je len indikatívny, nezáväzný odhad času, ktorý sa predpokladá pre vypredanie dostupných skladových zásob predávajúceho. Predávajúci nemá záujem vábiť alebo klamať svojho zákazníka a práve z tohto dôvodu je možnosť dodania kupujúcim objednaného tovaru vždy overovaná predávajúcim a až na základe akceptácie objednávky predávajúceho sa realizuje dodávka tovaru kupujúcemu.

2.9 Predávajúci upozorňuje, že najmä vzhľadom na charakter internetového predaja a dodávok od dodávateľov, tovar nie je možné vopred ukázať kupujúcemu, nie je možné vždy vykonať prijatie a akceptáciu objednávok predávajúceho a vykonať jeho dodanie, hoc prostredníctvom tretej osoby. Tovar predávaný cez tento nákupný portál je vždy limitovaný aktuálnymi skladovými zásobami predávajúceho a doobjednávanie a/alebo dodávanie tovaru po jeho vypredaní nie je možné, ani prostredníctvom inej osoby. Predávajúci nebude schopný dodať výrobky alebo rovnocenné výrobky, alebo zariadiť, aby dodávku uskutočnil iný predávajúci za túto cenu, v čase a v množstve, ktoré sú rozumné vzhľadom na výrobok, rozsah reklamy výrobku a ponúknutú cenu, najmä ak na strane predávajúceho alebo jeho zmluvného partnera nastala chyba v informačnom systéme, v zadávaní vstupných dát, na portáli alebo v reklamnom letáku, a to pri zobrazenom tovare a najmä ohľadne jeho ceny, dostupnosti, veľkosti či množstva tovaru. Na túto skutočnosť bude vždy kupujúci informovaný vhodným spôsobom ( napr. oprava údaja ) a v prípade uzatvorenej zmluvy má každá zo strán právo od zmluvy odstúpiť.

2.10 Ak predávajúci pred akceptáciou alebo po akceptácii objednávky zistí tlačovú, systémovú, ľudskú, dodávateľskú či inú chybu ohľadne tovaru alebo dodania ( najmä zverejnenú či inak zistiteľnú na nákupnom portáli alebo uvedenú v objednávke, v akceptácii objednávky, resp., v inej správe ), ako aj v prípade vypredania zásob, nedostupnosti tovaru, v prípade k ani pri vynaložení všetkého úsilia, ktoré možno od neho spravodlivo požadovať nie je schopný dodať tovar kupujúcemu v dohodnutej lehote alebo v cene uvedenej v internetovom obchode, alebo z dôvodov vyššej moci, je vždy oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy a/alebo zrušiť/odmietnuť, resp. neakceptovať objednávku. Takáto chyba sa môže týkať najmä aktuálnej ceny tovaru, množstva, možnosti dodania, dostupných skladových zásob, obrázku tovaru na nákupnom portáli alebo inej skutočnosti, z ktorej napr. môže vyplynúť nemožnosť dodať tovar kupujúcemu včas alebo riadne v súlade s objednávkou alebo akceptáciou objednávky. Kupujúci bude o tejto skutočnosti bezodkladne po zistení informovaný a predávajúci je podľa vlastného uváženia oprávnený takýto tovar nedodať, neodoslať/nevykonať akceptáciu objednávky, odmietnuť kupujúcim vystavenú objednávku, predávajúcim akceptovanú objednávku alebo jednostranne odstúpiť od uzatvorenej kúpnej zmluvy podľa vyššie uvedeného. V týchto mimoriadnych prípadoch predávajúci nie je v omeškaní s dodaním tovaru. Predávajúci je vždy oprávnený jednostranne odstúpiť od kúpnej zmluvy (do okamihu dodania tovaru) alebo okamžite zrušiť/odmietnuť objednávku, ak cena tovaru alebo údaj o množstve uvedené na nákupnom portáli boli nesprávne v dôsledku ľudskej, systémovej alebo inej chyby. V prípade ak kupujúci už zaplatil kúpnu cenu, táto kúpna cena mu bude predávajúcim vrátená v týchto prípadoch najneskôr do 15 dní odo dňa zrušenia zmluvy alebo objednávky. Predávajúci je oprávnený jednostranne odstúpiť od zmluvy a/alebo nevydať tovar kupujúcemu aj v prípade ak zistí, že mu v komunikácii boli uvedené alebo poskytnuté nesprávne, neúplné alebo nepravdivé údaje ohľadne kupujúceho, osoby preberajúcej tovar alebo ak hrozí, že v dôsledku správania osoby, s ktorou predávajúci komunikoval môže dôjsť k vzniku škody na strane predávajúceho ( napr. podvodné konanie ).

 

 

III. Uzavretie zmluvy

 

3.1 Zmluva sa považuje za uzavretú po jej obojstrannom podpise, alebo ak predávajúci po obdržaní objednávky zaslal písomné potvrdenie objednávky alebo odoslal dodávku s objednaným tovarom.

3.2 Objednávka je záväzná až po vystavení písomného potvrdenia o objednaní tovaru predávajúcim.

Nepotvrdené objednávky alebo ich dodatky nie sú pre predávajúceho záväzné.

3.3 V potvrdení objednávky musí byť uvedené:

 

predmet dodávky –označenie tovaru

jednotková cena bez DPH

objednané množstvo

cena spolu

termín dodania podľa potvrdenia výrobcu  alebo stavu  v sklade Well automation s.r.o.

 

3.4 Dodatočné zmeny a doplnky zmluvy sú platné, len ak sú obojstranne písomne potvrdené.

3.5 Predávajúci nie je povinný poskytnúť zmluvné plnenie, ak poskytnutiu tohto plnenia bránia obmedzenia vyplývajúce z národných alebo medzinárodných obchodných a colných právnych predpisov alebo obmedzenia vyplývajúce z akýchkoľvek embárg alebo iných sankcií.

 

 

IV. Cena a platobné podmienky

 

4.1 Pokiaľ nebolo inak dohodnuté, ceny sú v EUR. Jednotková cena EXW bez DPH, balného, poistenia, dopravy a iných príplatkov napr. hodnota medi, ktoré sú uvedené samostatne.

4.2 Ceny sú uvedené iba za tovar netto a nezahrňujú dane, prepravné náklady, clá alebo iné náklady alebo poplatky ako sú napríklad za zvláštne balenie a označenie produktov, povolenia, certifikáty, colné prehlásenia a registrácie. Za akékoľvek dodatočné poplatky nesie zodpovednosť kupujúci.

4.3 Ceny tovaru sú uvedené bez dane z pridanej hodnoty. Ceny tovaru ostávajú v platnosti po dobu, kedy sú zobrazované v on-line obchode. Predávajúci si vyhradzuje právo neprijať návrh na uzavretie kúpnej zmluvy, poprípade si vyhradzuje právo  od uzavretej zmluvy odstúpiť, pokiaľ bola ponúknutá alebo dohodnutá kúpna cena zobrazená kupujúcemu v on-line obchode chybne.

4.4 Predávajúci prehlasuje, že mu nie je známy účel nákupu uskutočnený kupujúcim ani použitie, ku ktorému je nakupovaný tovar určený a nenesie preto žiadnu zodpovednosť za voľbu objednaného tovaru  a ich následky pre kupujúceho.

4.5 V prípade, že niektorú z požiadaviek uvedených v objednávke nemôže predávajúci  splniť, zašle kupujúcemu pozmenenú ponuku s uvedením možných variantov objednávky a vyžiada si stanovisko kupujúceho. Pozmenená ponuka sa považuje za nový návrh kúpnej zmluvy  a kúpna zmluva je v takomto prípade uzatvorená až akceptáciou kupujúceho. Aj v tomto prípade sú neoddeliteľnou súčasťou uzatvorenia kúpnej zmluvy tieto obchodné podmienky.

4.6 Hodnota DPH nie je započítaná  v cene tovaru, aktuálna  hodnota  DPH  bude uvedená zvlášť  vo faktúre

4.7 Dodacie podmienky sú uvedené v ponuke.

4.8 EXW platia ceny zo sídla alebo z prevádzky predávajúceho. V cene nie je zahrnuté balenie, nakladanie, dopravné, clo a DPH.

4.9 DDP  doprava je započítaná v cene tovaru.

4.10 Dopravné, manipulačné a balné náklady budú uvedené vo faktúre.

4.11 Ak je dohodnutá dodávka s doručením, táto, ako aj prípadné kupujúcim vyžiadané prepravné poistenie sa zúčtuje osobitne. Ak sa objednávka odchýli od pôvodnej ponuky, predávajúci si vyhradzuje právo primerane zmeniť cenu.

4.12 Ceny sa určujú na základe nákladov v čase ponuky. Ak sa do termínu dodávky zvýšia náklady vyplývajúce zo zmien  platných colných a daňových predpisov, bankových sadzieb a iných podmienok, ktoré v čase uzatvorenia zmluvy nebolo  možné predpokladať, predávajúci je oprávnený ceny primerane upraviť.

4.13  Pri objednaných opravách zrealizuje predávajúci výkony, ktoré považuje za nutné a účelné, tieto budú zúčtované na základe skutočných nákladov. Toto platí aj pre výkony a dodatočné výkony, ktorých nutnosť a účelnosť sa prejaví počas  realizácie objednávky, pritom nie je nutné kupujúceho o tom osobitne informovať.

4.14  Náklady, vzniknuté predávajúcemu pri vyhotovení ponuky na opravu, alebo v súvislosti s posudkami, hradí kupujúci. To platí     aj vtedy, ak oprava nebude objednaná.

4.15    Pokiaľ nebudú dohodnuté osobitné platobné podmienky, je  cena splatná po dodaní tovaru resp. služby do termínu  uvedeného na faktúre. V prípade platby pred dodaním tovaru je termín splatnosti uvedený na predfaktúre.

4.16    Pri čiastkovej fakturácii sú zodpovedajúce časti platby splatné po obdržaní faktúry. Toto platí aj pre čiastky, ktorých  fakturácia vyvstane dodatočnými dodávkami alebo inými dohodami o pôvodných cenách, nezávisle od platobných  podmienok dohodnutých pre hlavnú dodávku.

4.17  Platby sa uskutočnia poukázaním peňazí bez akýchkoľvek zrážok na účet predávajúceho v dohodnutej mene. Všetky s tým  súvisiace úroky a výdavky (ako napr. výdavky súvisiace s inkasom a diskontom) znáša kupujúci.

4.18  Kupujúci nie je oprávnený kvôli záručným požiadavkám alebo iným vzájomným požiadavkam platby zadržať alebo započítať.

4.19  Platba sa považuje za uhradenú v deň, kedy s ňou  môže predávajúci disponovať (t.j. pripísaním na účet predávajúceho).

4.20  V prípade, že je kupujúci s dohodnutou platbou alebo iným plnením v omeškaní, môže predávajúci:

4.20.1 odložiť splnenie vlastných záväzkov až do uskutočnenia omeškaných platieb alebo iných výkonov,

4.20.2 primerane predĺžiť dodaciu lehotu,

4.20.3 žiadať okamžitú úhradu celého ešte neuhradeného zvyšku kúpnej ceny

4.20.4 od termínu splatnosti účtovať úrok z omeškania,

4.20.5 pri nedodržaní primeranej dodatočnej lehoty odstúpiť od zmluvy,

4.20.6 vyúčtovať predprocesné náklady, najmä výdavky na upomienky a výdavky na právne zastúpenie.

4.21 V prípade omeškania platby zo strany zákazníka je predávajúci oprávnený účtovať k dlhovanej sume úrok od dátumu splatnosti až po dátum úhrady vo výške 10% p.a., vrátane primeraných poplatkov za právne služby alebo inkasné náklady.

4.22 Predávajúci je oprávnený účtovať za každú upomienku k neuhradenej faktúre v dátume splatnosti poplatok 2,50 EUR.

4.23 Predávajúci je oprávnený požadovať ešte pred uzatvorením kúpnej zmluvy od kupujúceho zálohovú platbu alebo inú obdobnú platbu.

4.24 Predávajúci je oprávnený požadovať zálohu či inú obdobnú platbu aj po uzatvorení kúpnej zmluvy, ak sa to ukáže nevyhnutným pre splnenie záväzku predávajúceho z kúpnej zmluvy. Kupujúci je povinný zálohu či inú obdobnú platbu poskytnúť v lehote a spôsobom stanoveným predávajúcim.

 

 

V. Dodacia lehota, čiastočné plnenie dodania

 

5.1 Pre všetky dodávky predávajúceho platí dodacia podmienka EXW zo skladu predávajúceho resp. v prípade priamych zásielok EXW zo skladu výrobcu (podľa INCOTERMS 2010), pokiaľ predávajúci neurčí písomne inak.

5.2. Dodacie lehoty uvádzané predávajúcim sú len odhadované a platia v prípade včasného doručenia materiálov a dodávok predávajúcemu. Predávajúci nie zodpovedný za oneskorenú, čiastočnú či predčasnú dodávku a kupujúci je povinný dodávku akceptovať a  uskutočniť platbu za takto dodané produkty. Omeškaním dodávky objednávky alebo jej ktorejkoľvek časti nevzniká kupujúcemu právo zrušiť ostatné dodávky.

5.3. Rámcová objednávka sa rozumie objednávka, ktorá je dodávaná po častiach. Rámcová objednávka nesmie ale prekročiť lehotu 12 mesiacov. Jednotlivé dodávky musia vykazovať hodnotu najmenej 100€. Rámcové objednávky je možné uskutočniť len po určení pevných termínov dodania, ktoré sa považujú za záväzné termíny. V prípade ich nedodržania zo strany kupujúceho, predávajúci je oprávnený zmeniť dohodnutú kúpnu cenu. Predávajúci si vyhradzuje právo zasielať tovar podľa vopred zmluvne dohodnutých termínov bez predchádzajúceho upozornenia. Predávajúci je oprávnený vykonať a zúčtovať čiastočné dodávky. Kupujúci sa zaväzuje takéto dodávky prijať.

5.4 Dodacia doba sa primerane predlžuje, ak nebola dodržaná dôsledkom nepredvídaných alebo od vôle strán nezávislých okolností, ako napríklad všetky prípady vyššej moci, ktoré znemožnia jej dodržanie. K týmto okolnostiam patria tiež ozbrojené konflikty, úradné zásahy a zákazy, zdržanie spôsobené pri preprave alebo colnom odbavení, škody spôsobené počas prepravy, nedostatok energie alebo surovín, ďalej nefunkčnosť väčšej alebo dôležitej časti dodávky, pracovné konflikty ako aj strata podstatného, ťažko nahraditeľného dodávateľa. Tieto vymenované okolnosti oprávňujú k predĺženiu dodacej lehoty aj vtedy, keď sa vyskytli u subdodávateľov.

5.5 V prípade, že tovar pripravený na expedíciu nie je možné bez zavinenia predávajúceho odoslať, alebo si kupujúci odoslanie neželá, môže predávajúci  tovar na náklady kupujúceho uskladniť, pričom sa dodávka považuje za odoslanú. Dohodnuté platobné podmienky týmto nie sú v žiadnom prípade dotknuté.

 

 

VI. Preprava, nebezpečenstvo škody na tovare, nadobudnutie vlastníckeho práva

 

6.1 Miestom dodania tovaru je sídlo predávajúceho alebo jeho prevádzka ním určená. Pokiaľ kupujúci požaduje dodanie tovaru na iné miesto, nesie riziko a náklady na zaslanie a dopravu tovaru, začínajúc odoslaním tovaru zo skladu predávajúceho alebo zo skladu výrobcu. Poistenie v priebehu prepravy je zabezpečované len na žiadosť a na náklady kupujúceho.

6.2 Pri prevzatí tovaru od dopravcu je kupujúci bezodkladne povinný skontrolovať neporušenosť obalov tovaru a v prípade akýchkoľvek závad toto bezodkladne oznámiť dopravcovi a predávajúcemu

6.3 Pri oneskorenom vyexpedovaní dodávky zavinenom kupujúcim, prechádza nebezpečenstvo škody na kupujúceho dňom možného odoslania dodávky.

6.4  Na žiadosť kupujúceho je možné poistiť zásielku na jeho náklady proti ním označeným rizikám.

6.5 Pokiaľ sa zásielka omešká bez zavinenia predávajúceho, bude tovar uskladnený na náklady a riziko kupujúceho. Oznámenie, že je tovar pripravený k zaslaniu, má platnosť zaslania.

6.6. Predávajúci nezodpovedá za škody, ktoré vzniknú neprevzatím alebo oneskoreným prevzatím tovaru, iba ak sú tieto skutočnosti zavinené predávajúcim.

6.7. Pri prevzatí tovaru je kupujúci povinný odkontrolovať neporušenosť obalu a kompletnosť dodávky, najmä počet transportných balení ( balíkov/zásielok ). V prípade akýchkoľvek zjavných vád zistených v súvislosti s prepravou a tovarom je kupujúci povinný tieto bezodkladne oznámiť dopravcovi a najneskôr do 1 pracovného dňa i predávajúcemu. Kupujúci je povinný na prepravnom dokumente prepravcu/doručovateľa v čase preberania zásielky ( najmä pri podpisovaní prevzatia ) vyznačiť všetky zjavné poškodenia zásielky a porušenosť obalu. Ak je transportné balenie opatrené originálnej páskou predávajúceho, ktorá je poškodená alebo je zistené iné narušenie obalu balenia či zásielky o neoprávnenom otvorení zásielky, je kupujúci povinný zásielku od prepravcu/doručovateľa neprevziať. Podpisom preberacieho protokolu kupujúci potvrdzuje, že zásielka bola prevzatá neporušená. Ak kupujúci nevznesie námietky k nedoručeniu tovaru a nedoručeniu dokladov dodávaných s tovarom v lehote 3 pracovných dní od dodania tovaru, na základe potvrdených dodacích a prepravných listov sa predpokladá, že tovar bol kupujúcemu dodaný riadne, ak sa dôkazne nepreukáže opak.

6.8. Vlastnícke právo k dodávke prechádza na kupujúceho až úplným zaplatením kúpnej ceny, úrokov a ostatných nákladov spojených s dodávkou.

 

 

VII. Záruka a zodpovednosť za chyby

 

7.1  Záručná doba na jednotlivé tovary je určená výrobcom , pokiaľ nie sú pre jednotlivé časti dodávky dohodnuté osobitné záručné doby. Záručná doba začína plynúť odo dňa prechodu nebezpečenstva škody na tovare podľa bodu 6.1.

7.2   Reklamáciu na správny počet vydaných kusov a na zhodnosť objednaných položiek s faktúrou si kupujúci  môže uplatniť do 3 dní od ich prevzatia. Pri dodávke tovaru pripraveného meraním alebo vážením, kde sa líši dodané množstvo súčiastok na sprievodnom doklade od skutočnej dodávky v tolerancii ±2% (podľa druhu tovaru), nemôže byť táto skutočnosť predmetom reklamácie.

7.3 Nárok na záruku predpokladá, že kupujúci vzniknuté chyby bezodkladne oznámi písomnou formou. Týmto spôsobom oboznámený predávajúci, podľa svojej úvahy chybný tovar príp. jeho chybné časti nahradí alebo na mieste opraví, príp. si ich nechá zaslať pre účely odstránenia chyby. V prípade oprávnenej záruky sú jedinými opravnými prostriedkami pre kupujúceho (podľa výberu predávajúceho) oprava produktov, bezplatná výmena produktov alebo refundácia kúpnej ceny takého počtu produktov, ktoré boli uznané v záruke.

7.4   Oznámenie vady  (reklamácia) musí byť vykonaná písomne, e-mailom alebo faxom s dodatočným písomným potvrdením na adresu predávajúceho . Reklamácia musí obsahovať označenia vady, miesta,

kde sa vada nachádza a popis ako sa vada prejavuje. Vadu je kupujúci povinný reklamovať bezodkladne po jej  zistení.

7.5   Kupujúci zašle reklamovaný tovar na vlastné náklady na adresu : Well automation s.r.o. Partizánska cesta 76, 97401 Banská Bystrica.

Kupujúcemu právo zo zodpovednosti za vady neprislúcha v prípade, že je tovar mechanicky poškodený, použitím tovaru v rozpore s návodom na použitie či ďalšími pokynmi, zjavne nesprávne použitie tovaru, v prípade vady vzniknutej neodbornou montážou alebo inštaláciou.

7.6 V prípade že sa preukáže , že tovar nemá vady z dôvodov uvedených v článku VII, všetky náklady spojené s reklamačných konaním(dopravu k výrobcovi, diagnostiku..) hradí kupujúci (neoprávnená reklamácia). Zo záruky sú vylúčené také chyby, ktoré nevzniknú vinou predávajúceho pri inštalácii a montáži, ale vinou kupujúceho, a to nedostatočným technickým zabezpečením, nedodržaním inštalačných požiadaviek, preťažením dielov nad predávajúcim udaný výkon, nezodpovedným, alebo nesprávnym zaobchádzaním a použitím nevhodných prevádzkových materiálov, toto platí taktiež pri chybách, majúcich pôvod v materiáli, dodanom kupujúcim. Predávajúci neručí ani pri poškodeniach, ktoré vznikli konaním tretích osôb, atmosferickými výbojmi, preťažením a chemickým pôsobením. Záruka sa nevzťahuje na náhradu dielov, ktoré podliehajú prirodzenému opotrebovaniu. Predávajúci neposkytuje v súvislosti so Softvérom žiadne vyhlásenie, ani záruku a nebude mať v súvislosti so Softvérom žiadnu zodpovednosť. Pokiaľ sa v príslušnej licenčnej zmluve na Softvér neuvádza výslovne inak, Softvér sa poskytuje tak, ako je bez žiadnej ďalšej záruky.

7.7 Záruka zaniká ihneď, ak bez písomného súhlasu predávajúceho vykoná sám kupujúci alebo tretia osoba, ktorá nie je predávajúcim výslovne splnomocnená, zmeny alebo opravy na dodanom tovare. Predávajúci neuzná pohľadávky vzniknuté z tohto dôvodu. Pôvodná záručná lehota sa z dôvodu odstraňovania chýb v rámci záruky nepredlžuje.

7.8 Ustanovenia 7.1 až  7.6 platia v tomto zmysle aj pre každé ručenie za chyby z iných právnych dôvodov.

 

 

VIII. Vrátenie tovaru

 

8.1 Zákazník je oprávnený vrátiť predávajúcemu iba tovar, ktorý u neho zakúpil a len spolu so súhlasom predávajúceho.

8.2 Vrátenie tovaru v prípade viditeľných vád: Kupujúci je povinný do 1 pracovného dňa po doručení zásielky predávajúcim alebo ním povereným prepravcom písomne informovať predávajúceho o akomkoľvek poškodení vonkajšieho obalu tovaru.  Kupujúci je povinný do 3 pracovných dní po doručení zásielky predávajúcim alebo ním povereným prepravcom písomne informovať predávajúceho o akomkoľvek nedodaní tovaru v požadovanom množstve alebo o inej vade (ďalej len „viditeľná vada“); v opačnom prípade sa má za to, že kupujúci tovar riadne prevzal.

8.3 Vrátenie tovaru v záručnej lehote: Kupujúci je povinný predávajúceho písomne informovať o konkrétnej vade tovaru v záručnej lehote. Kupujúci je povinný uhradiť vopred náklady spojené so zaslaním. Predávajúci je oprávnený posúdiť všetky tovary, ktoré kupujúci vrátil. V prípade, že predávajúci rozhodne, že tovar nespĺňajú podmienky na ich vrátenie, zašle ich späť kupujúcemu, pričom dopravné hradí príjemca alebo tovar predávajúci u seba zadrží na účet kupujúceho, a na jeho vyzdvihnutie kupujúcim na náklady kupujúceho.

 

 

IX. Odstúpenie od kúpnej zmluvy

 

9.1   Predávajúci je oprávnený od zmluvy mimo zákonných dôvodov odstúpiť:

9.2 Okrem prípadu podľa bodu 4.20.5 je predávajúci oprávnený odstúpiť od zmluvy:

  1. a) ak sa realizácia dodávky, príp. začiatok alebo pokračovanie plnenia z dôvodov na strane kupujúceho stane nemožným alebo sa kupujúci napriek určeniu primeranej dodatočnej lehoty oneskorí,
  2. b) ak vznikli pochybnosti ohľadom platobnej schopnosti kupujúceho a tento na žiadosť predávajúceho neplatí zálohové platby ani nezabezpečil pred dodávkou vhodnú zábezpeku, alebo
  3. c) v prípade objednávky vykonanej na základe chybného zobrazenia v on-line obchode
  4. d) v prípade omeškania s úhradou kúpnej ceny alebo jej časti alebo zálohy na kúpnu cenu dlhšou ako sedem kalendárnych dní
  5. e) v  prípade neprevzatia tovaru alebo omeškaním s prevzatím tovaru.

9.3 Ak sa začne konkurzné, insolvenčné, exekučné, reštrukturizačné, resp. vyrovnávacie konanie voči kupujúcemu alebo sa zamietne návrh na začatie konkurzného konania v dôsledku nedostatku majetku, je predávajúci oprávnený odstúpiť od zmluvy bez určenia dodatočnej lehoty.

9.4 Bez ohľadu na nároky predávajúceho z titulu náhrady škody sa v prípade odstúpenia od zmluvy doteraz vykonané plnenia alebo čiastočné plnenia zúčtujú a zaplatia v súlade so zmluvou. To platí aj vtedy, pokiaľ dodávka alebo plnenie ešte neboli prevzaté kupujúcim, ako aj pre prípravné činnosti predávajúceho. Predávajúcemu patrí tiež namiesto toho právo požadovať vrátenie už dodaných predmetov.

9.5 Predávajúci je ďalej oprávnený od zmluvy odstúpiť kedykoľvek do doby prevzatia tovaru kupujúcim.

9.6 V prípade odstúpenia od kúpnej zmluvy sa kúpna zmluva od počiatku ruší. Tovar musí byť predávajúcemu vrátený do siedmych (7) dní od odstúpenia od zmluvy predávajúcemu.

9.7 V prípade odstúpenia od zmluvy vráti predávajúci peňažné prostriedky prijaté od kupujúceho do štrnástich (14) dní od odstúpenia od kúpnej zmluvy kupujúcim, a to rovnakým spôsobom akým ich predávajúci od kupujúceho prijal. Predávajúci nie je povinný vrátiť prijaté peňažné prostriedky kupujúcemu skôr, ako mu kupujúci vráti tovar. Náklady na vrátenie tovaru v prípade odstúpenia od zmluvy nesie kupujúci.

9.8 Kupujúci nie je oprávnený odstúpiť od zmluvy ohľadne tovaru, ktorý už bol dodaný riadne, včas a bez vád. Kupujúci nie je oprávnený odstúpiť od zmluvy ohľadne už splneného čiastočného plnenia.

9.9 Odstúpenie musí byť vykonané písomne a v prípadoch kúpnych zmlúv dohodnutých elektronickou cestou tiež elektronicky. Odstúpenie od zmluvy je účinné doručením o oznámenia o odstúpení druhej zmluvnej strane.

9.10 Nárok na náhradu škody vzniknutej na tovare je predávajúci oprávnený jednostranne započítať proti nároku kupujúceho na vrátenie kúpnej ceny.

9.11 Za zrušenie objednávky kupujúcim  a vrátenie objednaného tovaru výrobcovi  je účtovaný kupujúcemu storno poplatok. Predávajúci musí najprv ešte pred odoslaním odsúhlasiť vrátenie tovaru a stanoviť podmienky za akých tovar prevezme späť. Všetky náklady na vrátenie vrátane dopravných znáša kupujúci.

9.12 Pokiaľ predávajúci odstúpi od zmluvy v súlade s týmito obchodnými podmienkami, je kupujúci povinný nahradiť predávajúcemu náklady, ktoré mal s prípravou, balením, odoslaním a realizáciou jeho objednávky v skutočnej výške, najmenej však vo výške 20% z dohodnutej kúpnej ceny.

 

 

X. Zodpovednosť za škodu

 

10.1 Zodpovednosť predávajúceho voči kupujúcemu sa obmedzuje na priame škody kupujúceho najviac do výšky ceny predmetného tovaru. A to vtedy, len ak preukázateľne poruší svoju povinnosť zo záväzkového vzťahu, pričom predávajúci nebude povinný uhradiť ušlý zisk ani iné nepriame škody, osobitnú, vedľajšiu či následnú škodu (napríklad za ušlý zisk či stratu príjmov, stratu dát, stratu užívania, opätovné prepracovanie, opravu, výrobné náklady, náklady na stiahnutie výrobkov z obehu, ujmu na dobrej povesti či stratu zákazníkov).

10.2 Ak kupujúci nedodrží všeobecne platné podmienky pre montáž, uvedenie do prevádzky a používanie (ako je napr. uvedené v návode na obsluhu) alebo úradné podmienky pre homologizáciu, je zodpovedný za takto vzniknuté škody.

10.3 Obmedzenie ručenia podľa bodov 10.1 a 10.2 rovnako platí aj voči všetkým odberateľom a ich ďalším odberateľom.

10.4 OKOLNOSTI VYLUČUJÚCE ZODPOVEDNOSŤ: Predávajúci nie je zodpovedný za neplnenie svojich povinností, ktoré má na základe týchto obchodných podmienok, pokiaľ neplnenie týchto povinností zapríčinili okolnosti, na ktoré odôvodnene nemá dosah (napríklad udalosti vyššej moci, konanie či nekonanie kupujúceho, prerušenie prevádzky, prírodné či človekom vyvolané katastrofy, epidémie, nedostatok materiálu či tovarov, štrajky, trestné činy, oneskorenie dodávky či prepravy alebo nemožnosť obstarať prácu, materiály či tovary zo štandardných zdrojov).

 

 

XI. Elektronické objednávky

 

11.1 Tieto obchodné podmienky sa uplatnia na predaj a kúpu tovarov medzi kupujúcim a predávajúcim aj v prípade, že pri akejkoľvek časti kúpy a predaja tovarov, či prognózy dopytu sa použije elektronická výmena údajov, internetový portál kupujúceho, portál tretej strany alebo iný elektronický prostriedok (ďalej len „elektronická objednávka“).

11.2 Akceptácia žiadosti predávajúceho o potvrdenie elektronickej objednávky kupujúcim alebo akceptácia informácií o elektronickej objednávke poskytovaných predávajúcim kupujúcemu v písomnej, e-mailovej alebo inej forme je pre kupujúceho záväzná.

 

 

XII. Príslušnosť súdu, rozhodné právo

 

12.1 Všetky spory, ktoré vzniknú z tejto zmluvy, z VOP alebo v súvislosti s nimi vrátane sporov z dodávok tovaru rozhodne s konečnou platnosťou príslušný súd Slovenskej republiky v súlade s príslušnými právnymi predpismi.

12.2 Zmluva a záväzkový vzťah z nej vyplývajúci sa spravuje slovenským právnym poriadkom, najmä Obchodným zákonníkom  a Autorským zákonom.

12.3 Platným právom je výhradne právny poriadok Slovenskej republiky. Kúpna zmluva, obchodné podmienky, ich interpretácia a vzťahy, ktoré vznikli na ich základe sa riadia všeobecne záväznými právnymi predpismi Slovenskej republiky, najmä Obchodným zákonníkom. Zmluvné strany sa dohodli, že akékoľvek dispozitívne ustanovenie slovenského právneho poriadku sa nepoužije v tom rozsahu, v akom by jeho použitie mohlo meniť (či už úplne alebo čiastočne) význam, účel alebo interpretáciu niektorého ustanovenia kúpnej zmluvy alebo obchodných podmienok.

12.4   Ak je niektoré ustanovenie obchodných podmienok neplatné alebo neúčinné, alebo sa takýmto stane, namiesto neplatných ustanovení nastúpia ustanovenia, ktorého zmysel sa neplatnému ustanoveniu čo najviac približuje. Neplatnosťou alebo neúčinnosťou jedného ustanovenia nie je dotknutá platnosť ostatných ustanovení. Zmeny a doplnky kúpnej zmluvy vyžadujú písomnú formu alebo musia byť aspoň vykonané elektronickou poštou.

12.5 Tieto obchodné podmienky nadobúdajú platnosť a účinnosť dňom 1. júla 2021. Zmluvné vzťahy vzniknuté pred nadobudnutím účinnosti týchto obchodných podmienok ostávajú v platnosti a riadia sa obchodnými podmienkami platnými v dobe ich vzniku.

12.6 Obchodné podmienky sú platné a zaväzujú odo dňa ich zverejnenia na internetovej stránke predávajúceho a je možné do nich nahliadnuť aj v sídle predávajúceho. Predávajúci si vyhradzuje právo podľa vlastného uváženia ich rušiť, meniť, upravovať alebo nahrádzať novými s tým, že na uzatvorené zmluvy sa vzťahujú obchodné podmienky platné v čase uzatvorenia kúpnej zmluvy. Vykonaním registrácie, ako aj zaslaním objednávky a odkliknutím súhlasu so znením VOP na www.soselectronic.sk pri ukončení procesu objednávania kupujúci potvrdzuje, že sa oboznámil a súhlasí s obchodnými podmienkami, považujúc ich za súčasť zmluvného vzťahu.

 

 

 

Banská Bystrica  1. júla 2021