Služby

Naše služby

Špecializujeme sa na dodávke kompletných technologických riešení pre mliekarne a potravinársky priemysel. Zameriavame sa na výrobu, modernizáciu, optimalizáciu a implementáciu vrátane inštalácie, programovania, uvedenia zariadenia do prevádzky, technickej podpory, školenia zamestnancov a popredajného servisu v tejto oblasti:

Food Processing Machinery

Complex solutions for food industry, supply of new production lines and machines, modemization, renovation, and repair of old one machines and production lines

Static Electricity

Removing problems caused by static electricity and cleaning material surfaces.

Automation and Optimisation

Machines and production lines parts in industrial automation. Checking the products, presence, position, completeness and products quality by intelligent smart cameras image processing. Accurate 2-dimentional and 3-dimentional(2D/3D) Measurement of products and checking product's dimensions with 2D/3D scanners. Optimizing of production and control processes to ensure the continuity of production.

Services and Consulting

Warranty and post-warranty service, modemization, improvement and optimization of production machines and lines. Delivering of engineering services, trainings, consulting and technical support to solve the needs of customers in industry.

Statická elektrina

Odstraňovanie problémov spôsobených statickou elektrinou a čistením povrchov materiálov.

Automatizácia a optimalizácia

Časti strojov a výrobných liniek v priemyselnej automatizácii. Kontrola výrobkov, kontrola prítomnosti, pozície, úplnosti a kvality výrobkov pomocou spracovania obrazu inteligentnými smart kamerami. Presné meranie 2- rozmerné a 3-rozmerné (2D/3D) meranie predmetov a kontrolu rozmerov predmetov s 2D/3D skenermi. Optimalizáciu výrobných a kontrolných procesov pre zabezpečenie plynulosti výroby.

Služby a poradenstvo

Záručný a pozáručný servis, modernizácia, vylepšenie a optimalizácia výrobných strojov a liniek. Dodávanie inžinierských služieb, školení, poradenstva a technickej podpory, ktoré riešia potreby zákazníkov v priemysle.

Vyberte stroj podľa